سازمان های بیمه فعال در ایران
 لیست سازمان های بیمه اجتماعی
 
سازمان تامین اجتماعی
بیمه سلامت ایرانیان
کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی نمایندگان بیمه ایران
کانون انجمن های صنفی بیمه آسیا
بیمه خدمات درمانی نیرو های مسلح ( بیمه ارتش )
انجمن های فعال صنعت بیمه ایران
انجمن صنفی نمایندگان بیمه آسیا – استان تهران

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های نمایندگی و خدمات بیمه ای البرز
انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز
کانون انجمن های صنفی بیمه البرز
انجمن صنفی نمایندگان بیمه دانا
کانون سراسری نمایندگان بیمه پارسیان
انجمن حرفه ای صنعت بیمه
انجمن ارزیابان خسارت بیمه ای
انجمن صنفی کارگزاران رسمی بیمه