میدانم که بیمه به سه دسته کلی

بیمه های درمانی

شبه بیمه ها


بیمه های تکمیلی و بازنشستگی


تقسیم می شود.بیمه های درمانی کشور عبارتند از:
نوع بیمه   خدمات
درمانی پایه
خدمات
درمانی تکمیلی
حقوق بازنشستگی
بیمه سازمان تامین اجتماعی

 
انفرادی
بیمه سلامت ایرانیان


 
انفرادی
گروهی

هیچ نوع بیمه درمانی نیستم